ŠEIMŲ CENTRO “BŪKIME KARTU” MISIJA IR VIZIJA

 MISIJA- stiprinti šeimas teikiant prevencijos ir ankstyvosios intervencijos paslaugas bei telkti Kauno m. Dainavos  bendruomenę.

 VIZIJA  – inovacijoms ir pokyčiams atvira įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kauno mieste ir telkianti draugišką bei vieni kitiems padedančią Dainavos bendruomenę.

PAGRINDINIAI VEIKLOS PRINCIPAI IR VERTYBĖS:

 • inovacijų diegimas;
 • atvira komunikacija ir komandinis darbas;
 • profesionalumas ir kokybės siekimas visose veiklos srityse;
 • tvarumo principų laikymąsis;
 • orientacija į asmenį;
 • bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais;
 • konfidencialumo apie paslaugų gavėją užtikrinimas.

Centras laikosi nuostatos, kad kiekvienas žmogus nediskriminuojamas, nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos ir gali gauti paslaugas lygiateisiškai su kitais klientais.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 1. pagalba sunkumus patiriančioms, silpniau funkcionuojančioms šeimoms/vienišiems tėvams;
 2. pagalba besilaukiančioms ir mažus vaikus auginančioms šeimoms;
 3. pagalba įvairaus amžiaus vaikus auginančioms šeimoms;
 4. pagalba Dainavos seniūnijos nedirbantiems asmenims integruotis į bendruomenę ir darbo rinką;
 5. vietos bendruomenės vystymas ir stiprinimas;
 6. šeimų atstovavimas.

Centras kviečia prie veiklų įgyvendinimo prisidėti ir savanorius, kurie  apmokomi, įtraukiami į veiklas, su jais pasirašomos savanorystės sutartis. 

Savanoriams keliami reikalavimai: bendravimo su žmonėmis įgūdžiai, laisvo laiko galimybės, noras padėti, atsakingumas. Jie turi  laikytis konfidencialumo ir etikos principų.

Savanorių tinkamumas vertinamas pokalbių su Centro vadove metu arba tai atlieka už savanorių koordinavimą atsakingas darbuotojas. Savanoriai gali pasirinkti veiklos trukmę nuo vienkartinio savanoriavimo iki 3-6 mėn. ar išimtiniais atvejais ilgesnio laiko.

Savanoriai padeda teikiant savitarpio pagalbą pagal metodą ,,Šeima-šeimai”,  organizuojant sociokultūrinius renginius, viešinant Centro veiklą, organizuojant grupinius užsiėmimus. 

Mus rasite: V.Krėvės pr.49 (PC ,,Rėda”), atskiros durys nuo šešiolikaaukščio pusės.