Veiklos aprašymas

VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” projektinę idėją ,,Dainavos seniūnijos socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į bendruomenę ir darbo rinką” įgyvendina kartu su Europos socialinio fondo agentūra pagal projektą Nr. 08.3.1-ESFA-V-419-01-0001 „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.

Projektinės veiklos laikotarpis: 2021-04-01 – 2023-09-30

Pagrindinė projektinės idėjos inovacija yra Mainų biržos platformos sukūrimas ir išbandymas su 75 dalyviais. Ši bendruomeniškumą skatinanti platforma ateityje taps prieinama visiems Dainavos seniūnijos gyventojams.

Socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiamos socialinės integracijos paslaugos, kurios apima individualaus motyvavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, sociokultūrines, pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugas. Socialiniai darbuotojai susitikimų metu atliieka pirminį vertinimą, kokių priemonių ir paslaugų reikia; išsiaiškina dalyvių bendruosius gebėjimus, darbinius gebėjimus, identifikuoja profesinius interesus ir asmenybės bruožus; padeda sukurti anketą Mainų biržos platformai; nustato, kokių  konkrečių projekto partnerio teikiamų specialistų konsultacijų reikia (psichologijos, teisės, įvaizdžio kūrimo, verslo kūrimo ir pan., mažiausiai po 2 val. konsultacijų vienam asmeniui); sudaro detalų individualios veiklos planą, bendrauja su darbdaviais ir padeda pasirinkti būdus, kuriais dalyvis sieks užsibrėžto tikslo.

Projekto eigoje periodiškai organizuojama Darbo mugė, kurioje  socialiai pažeidžiami asmenys tėvai turi  galimybę susipažinti su potencialiais darbdaviais.

Vertinant turimus projekto rezultatus, iš 60 dalyvių įsidarbino 32 asmenys (53,3 proc.)

Vertinant dalyvių materialinę gerovę: 41,7 proc. dalyvių pajamos padidėjo, 58,4 proc. dalyvių pajamos nekito (41,7 proc.). Patys dalyviai vertina, kad materialinė padėtis pagerėjo (38,4 proc.), o 61,7 proc. dalyviai nurodo, kad materialinė padėtis nekito. Turimi dalyvių įsiskolinimai: 65 proc. dalyvių įsiskolinimų neturėjo ir jų neatsirado, 3,4 proc. dalyvių turimi įsiskolinimai mažėjo, 31,7 proc. įsiskolinimai didėjo.

Paslaugos šiuo metu tęsiamos 14  dalyvių. Nuo 2022-03-01 renkama nauja dalyvių grupė.

(Projektinės paraiškos rengėjas ir vykdytojas – VšĮ Šeimų centro „Būkime kartu” vadovė Inga Bradūnienė),